12,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64235
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 6221
  • تعداد صفحات : 24

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل ارائه با موضوع سمبل های جوشکاری

پی دی اف قابل ارائه سنبل های جوشکاری

0 6.2k

پی دی اف قابل ارائه سنبل های جوشکاری

اهمیت نمادهای جوشکاری
نمادهای جوشکاری جزء جداییناپذیر و الزامات اساسی برای ساخت سازه های جوشکاری
شده هستند زیرا اطالعات ضروری ایجاد یک اتصال جوشی مانند:اندازه و طول جوش،
نوع جوش، محل اتصال و همچنین الزامات کیفیت را در نقشه ساخت ارائه میدهند.
درمراجع معتبر بین نماد جوشwelding symbol))ونشانگر جوشweld symbol))
تفاوت قائل شدهاند که میتواند بعضی از مواقع سبب سردرگمی شود و این سردرگمی
زمانی که دو عبارت را به فارسی ترجمه کنیم نیز بیشتر میشود.گفته شده است که
weld symbolبخشی ازwelding symbolاست که دربرگیرنده عناصر
گرافیکی است که نوع اتصال را مشخص می کند


محتوای فایل دانلودی

فایل قابل ارائه

12,000 تومان