15,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64236
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 5740
  • تعداد صفحات : 45
  • تعداد فروش: 3

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل قابل ارائه سیستم های اندازه گیری مختصاتی (cmm)

فایل قابل ارائه سیستم های اندازه گیری مختصاتی (cmm)

0 5.7k
cmm

فایل قابل ارائه سیستم های اندازه گیری مختصاتی (cmm)

 

تاریخچه دستگاهCMM
شركتDEAايتاليا اولين مخترعCMMدر جهان است كه در حدود40سال
قبل(سال1963)اولينCMMبنامAlfaرا ساخته است.در دهه80تغييرات
عمده و پيشرفت های زيادی در ساخت و طراحیCMMها ايجاد شد و نسل
ماشين هایCMMامروزی از سال1990طراحی و ساخته شده است


محتوای فایل دانلودی

فایل قابل ارائه

15,000 تومان