12,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64256
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 9052
  • تعداد صفحات : 14

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل قابل ارائه با موضوع کیفیت سطح

فایل قابل ارائه با موضوع کیفیت سطح

0 9.1k

علایم کیفیت سطوح را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻼئم ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻋﻼئم ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.درﻋﻼئم گذاری ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﻮح از ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲگیرد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد

عالئم کیفیت سطوح
عالیم کیفیت سطوح راﻣﻲ ﺗﻮانﺑﻪدو دﺳﺘﻪ ﻋﻼئمﻗﺪﻳﻤﻲوﻋﻼئمﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪیﻧﻤﻮد.درﻋﻼئمگﺬاریﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮایﺑﻴﺎنﻧﻤﻮدنﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﻮح
ازﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎﻳﻲاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺮرویﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲ گﻴﺮد.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﻛﻪاﻳﻦ ﻧﺤﻮهﻧﻤﺎﻳﺶدرﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد


محتوای فایل دانلودی

فایل قابل ارائه

12,000 تومان