10,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64258
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 7606
  • تعداد صفحات : 5

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل تحقیق در مورد رنگ های آزو

فایل تحقیق در مورد رنگ های آزو

0 7.6k

فایل تحقیق در مورد رنگ های آزو

تعریف رنگ های آزو
این گروه از رنگها شامل بزرگترین و مهمترین دسته رنگها بوده ، بطور وسیعی مورد استفاده
قرار میگیرند. مشخصترین ویژگی این رنگها داشتن یک یا چند گروه آزو-N≡Nاست که
بین دو قسمت آلی رنگ به عنوان پل عمل میکنند و حداقل یکی از اینگروهها آروماتیک
هستند. توسط گروه کرموفوری (رنگزای) آزو ، میتوان طیف وسیعی از رنگها مثل زرد ،
قرمز ، نارنجی ، آبی ، سبز ، بنفش و سیاه را سنتز کرد.فرایند تهیه رنگ های آزو:روشهای
مختلفی برای تهیه این نوع رنگها وجود دارد، ولی عموما آنها را از کوپالسیون
مواددیآزونیومتولید میکنند. این مواد از واکنشدی آزوتاسیون آمینهای آروماتیک نوع
اولحاصل میشوند. واکنش دیآزوتاسیون در سال1862توسط "گریس"کشف شد و باعث
تحول در صنایع رنگسازی گردید.در این واکنش ،فنلها، نفتلها وآریل آمینهابه عنوان مواد
کوپالسیون بکاربرده میشوند.طبقه بندی رنگهای آزودر رنگهای حاصله گرده آزو بعنوان
رنگزا و گروههای هیدروکسی یا آمینو به عنوان آکسوکروم ( تشدید کننده قدرت نفوذ رنگ )
شناخته میشوند.
طبقه بندی رنگ ه

محتوای فایل دانلودی

فایل تحقیق در مورد رنگ های آزو

10,000 تومان