12,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64259
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 12475
  • تعداد صفحات : 6

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل تحقیق در مورد نیترو دار کردن

فایل تحقیق در مورد نیترو دار کردن

0 12.5k

فایل تحقیق در مورد نیترو دار کردن

نیترودار کردن
از فرایندهای شیمیایی گفته اییک رده نیترودار کردن یا نیتراسیون به
شود که در آن ترکیبات نیترو با یک ترکیب شیمیایی آلی وارد واکنشمی
اسید الکل و فرایند میان عبارت به نادرست این به شود. گاهیمی
.گویندشود هم نیتراسیون مینیتریک که در اثر آن استر نیترات تولید می
های نیتراتترکیب برای مثال تولید نیتروگلیسیرین تفاوت ساختاری میان
اتم نیتروژن در ترکیبات نیتروژنی است که های نیتروژن دار اینو ترکیب
این اتم که استخورده پیوند یک اتم غیر اکسیژن طور مستقیم بهبه
استرهای نیترات است در حالی که در معموال ً کربن یا یک نیتروژن دیگر
گویند،نیتروژن به یک اتم اکسیژنهای ارگانیک هم میها نیتراتکه به آن
.پیوند خورده که البته خود آن هم به یک کربن وصل است
توان به تولیدنیتراسیون در صنعت به فراوانی کاربرد دارد از آن جمله می
ترکیبات نیتروآروماتیک مانند نیتروبنزن اشاره کرد. در تولید مواد منفجره
مانند تبدیل گوانیدین به نیتروگوانیدین یا تبدیل تولوئن به تری نیترو تولوئن
ها تن نیتروآروماتیکشود. ساالنه میلیونهم به فراوانی بهره برده می
.شودتولید می

محتوای فایل دانلودی

فایل تحقیق در مورد نیترو دار کردن

12,000 تومان